รายชื่อคณะกรรมการบริหาร สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย ประจำปี ๒๕๖๕-๒๕๖๙

01

นายสุทิน ดรุณโยธิน

นายกสมาคม
02

นายวราพงศ์ หรีรักษ์

อุปนายกและเลขาธิการ
03

นางสาวปิยรัตน์ พรรณหิรัญ

เหรัญญิก
04

นายบุญเลิศ ชูจันทร์

กรรมการสวัสดิการ
05

นายสมชาย อ่อนอิ่มสิน

กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
06

นายเดช ธีรภักดีเวช

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ
07

นายวิรุฬห์ วงศ์อภิสัมโพธิ์

กรรมการฝ่ายการตลาดและสิทธิประโยชน์
08

พล.ต.ต.ดุสิต สมศักดิ์

กรรมการวินัย
09

นายวิฑูรย์ ธีรสมบูรณ์

กรรมการกฏข้อบังคับ
10

นายสมคิด ชื่นฉ่ำ

นายทะเบียน
11

นายกรภัทร์ ศิริทัศน์

กรรมการฝ่ายพัฒนา

รายชื่อคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์,ที่ปรึกษาสมาคมและอนุกรรมการ
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย ประจำปี ๒๕๖๕-๒๕๖๙

01

นายอารี ไกรนรา

ประธานกิตติมศักดิ์
02

นายวิวัฒน์ ชูตานนท์

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
03

พล.ต.ต.จีรวัฒน์ อุดมสุข

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
04

นายอุดม ชูลักษณะเดชา

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
05

นายยุทธนา ช่วงมณี

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
06

พลโทชัยวิวัฒน์ จันทร์สุเทพ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
07

นายเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
08

นายณัฎฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
09

พลเรือโทวศิน บุญเนือง

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
10

นายสุขสันต์ โพธิวัฒน์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
11

นายคมเพ็ชร อิสริยะเสรีกุล

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
12

นายสุวัฒน์ ตาลรักษา

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
13

นายเดชา เศวตศิโรรัตน์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
14

นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
15

นายณญาชัย บุลสถาพร

ที่ปรึกษาสมาคม
16

นายสุพจน์ อนุพันธ์

ที่ปรึกษาสมาคม
17

นายจำรัส ห่วงสกุล

ที่ปรึกษาสมาคม
18

นายสิทธิชัย เหล็งศรีชะเอม

ที่ปรึกษาสมาคม
19

พลตรีคะนึง บุญมณี

ที่ปรึกษาสมาคม
20

นายปรัศน์ มาลากุล ณ อยุธยา

ที่ปรึกษาสมาคม
21

นายวิทยา แสนภักดี

ที่ปรึกษาสมาคม
22

ดร.เกรียง พลรัฐธนาสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคม
23

นายประพันธ์ ขันธกูล

ที่ปรึกษาสมาคม
24

นายยงยุทธ เพชรสุวรรณ

ที่ปรึกษาสมาคม
25

นายสุชาติ สุวรรณศรี

ที่ปรึกษาสมาคม
26

นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ

ที่ปรึกษาสมาคม
27

นายวีระสันต์ วรรธโยธิน

อนุกรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน